Zadzwoń ! +48 690 005 641

Zadzwoń ! +48 690 005 641

Cele i zasady działania Fundacji

§ 1

Celami Fundacji są:

1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia; wcześniaków ,noworodków ,dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu całego kraju , znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

3. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w zakresie opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

4. Rehabilitacja noworodków dzieci i młodzieży poprzez działania mające na celu przywrócenie dziecku niepełnosprawnemu – na skutek wady wrodzonej, choroby wypadku – w maksymalnym stopniu sprawności fizycznej, psychicznej i socjalnej, poprzez rehabilitację medyczną, psychiczną, socjalną oraz edukację, sport i rekreację , w tym organizacja i wspieranie finansowe zabiegów chirurgicznych i rehabilitacyjnych.

5.Wspieranie rozwoju zawodowego lekarzy w zakresie leczenia dzieci i opieki psychologicznej nad dziećmi.

§ 2

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Wspieranie finansowe, rzeczowe osób, w szczególności dzieci i ich rodzin-wymagających pomocy medycznej w zakresie podstawowym jak i specjalistycznym.

2. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia wcześniaków ,noworodków i dzieci.

3. Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.

4.Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie objętym celami Fundacji

5. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.

6. Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej.

7. Wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci.

8. Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka.

9.Organizowanie zbiórek publicznych.

10.Ratowanie życia noworodkom wymagającym natychmiastowej interwencji chirurgicznej , bądź innego niezbędnego leczenia.

11.Współpraca z ośrodkami adopcyjnymi w celu pośredniczenia w znalezieniu właściwych rodzin adopcyjnych.

img
img
img
img
img